Όροι Χρήσης

  1. Αρχική
  2. Όροι Χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Οποιεσδήποτε εικόνες, διαστάσεις και μεγέθη αναφέρονται στους καταλόγους και τα φυλλάδια μας, θα θεωρούνται κατά προσέγγιση. Ήσσονος σημασίας αλλαγές και αποκλίσεις, ιδίως αν αυτές δεν αλλοιώνουν τη χρηστικότητα, καθώς και η χρήση άλλων υλικών θα πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση. Σε περίπτωση σφαλμάτων που περιέχονται σε καταλόγους, τιμοκαταλόγους, διαφημιστικά φυλλάδια, προσφορές, δελτία παραγγελίας, τιμολόγια και άλλες δηλώσεις, θα διατηρούμε  το δικαίωμα διόρθωσης των εν λόγω εγγράφων και, κατά περίπτωση, το δικαίωμα χρέωσης ή/και πίστωσης του πελάτη χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή. Ουδεμία  απώλεια  ή ζημιά των εμπορευμάτων  που σας παραδίδονται από τον μεταφορέα αναγνωρίζεται εάν δεν το αναγράψετε στο Δελτίο Αποστολής ή τη φορτωτική που συνοδεύει το εμπόρευμα (και στο αντίγραφο του μεταφορέα).

 

Κατά την παραλαβή να ελέγχετε τα ‘ευαίσθητα ‘ προϊόντα  / συσκευές.

 

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας της.

 

 

Προθεσμίες παράδοσης και Καθυστερήσεις.

 

 

Η προθεσμία παράδοσης συμφωνείται κατά περίπτωση ή/και καθορίζεται από εμάς κατά το χρόνο αποδοχής της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν. Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τμηματικές παραδόσεις.

 

 

Εάν δεν είναι εφικτή η παράδοση των Εμπορευμάτων στις δεσμευτικές προθεσμίες για λόγους για τους οποίους δε φέρουμε καμία ευθύνη (μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος), ενημερώνεται ο Αγοραστής τόσο για την καθυστέρηση όσο και για την προβλεπόμενη νέα προθεσμία παράδοσης. Εάν η υπηρεσία ή το προϊόν εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμη-ο και κατά τη νέα προθεσμία παράδοσης, θα έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση πλήρως ή μερικώς, ενώ οποιαδήποτε αμοιβή καταβληθείσα εκ μέρους του Αγοραστή θα επιστρέφεται άμεσα.

 

 

Περίπτωση μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ή προϊόντος θα συμβεί συγκεκριμένα όταν δεν μας παραδίδουν υλικό εγκαίρως οι προμηθευτές μας, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης  μιας ανάλογης συναλλαγής. Διατηρούμε το νόμιμο μας δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε και να καταγγείλουμε τη σύμβαση, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν και οι διατάξεις του νόμου σχετικά με το χειρισμό μιας σύμβασης σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης της παροχής (για παράδειγμα, λόγω αδυναμίας ή αβάσιμης απαίτησης παροχής υπηρεσίας και / ή μετέπειτα εκπλήρωσης της παροχής).

 

 

Παράδοση, μετακύλιση του κινδύνου, αποδοχή, αθέτηση  αποδοχής

 

Ελλείψει όρου περί του αντιθέτου, θα διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίζουμε τον τρόπο της αποστολής (ιδιαίτερα σε σχέση με το μεταφορέα, τον τρόπο αποστολής και συσκευασίας).Αμέσως μετά την αποστολή, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας χειροτέρευσης των εμπορευμάτων μετακυλίεται στον Αγοραστή. Ωστόσο, στην περίπτωση πώλησης μέσω αποστολής ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή τυχαίας χειροτέρευσης των Εμπορευμάτων, καθώς και ο κίνδυνος της καθυστέρησης μετακυλίεται κατά την παράδοση των Εμπορευμάτων στην, επί συμβάσει, μεταφορική εταιρεία/μεταφορέα ή σε οποιοδήποτε τρίτο έχει συμβληθεί για την αποστολή των Εμπορευμάτων. Αν ο Αγοραστής καθυστερεί την αποδοχή, δε συνεργάζεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ή αν η παράδοση καθυστερεί από υπαιτιότητα του Αγοραστή, θα έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε αποζημίωση για τη ζημία που προκαλείται, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών (για παράδειγμα, κόστος αποθήκευσης). Σε αυτό το πλαίσιο, θα χρεώνουμε εφ’ άπαξ ποσό αποζημίωσης που θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της παραγγελίας για κάθε πρόσθετη εβδομάδα από την προθεσμία παράδοσης  ή/ και - σε περίπτωση που δεν υπάρχει προθεσμία παράδοσης – από την ειδοποίηση περί ετοιμότητας αποστολής των Εμπορευμάτων.

  

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επιστροφές των προϊόντων δεν γίνονται δεκτές .Οι τυχόν παρατηρήσεις πρέπει να γίνονται εντός 8 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τις τυχόν επιστροφές εμπορευμάτων, καθόσον δημιουργεί στην εταιρία σοβαρότατο πρόβλημα και υψηλό κόστος διαχείρισης αυτών. Για κάθε αδικαιολόγητη επιστροφή προϊόντος, θα επιβαρύνεστε με 25 € + Φ.Π.Α 23% , ως κόστος διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι το προϊόν  και η συσκευασία του είναι σε άριστη κατάσταση. Ουδεμία επιστροφή γίνεται δεκτή  εάν δεν προϋπάρχει σύμφωνη γνώμη της εταιρίας ή εάν η συσκευασία του προϊόντος δεν είναι σε άριστη κατάσταση, ώστε να μπορεί αυτό να διατεθεί σε άλλον πελάτη. Τα προϊόντα που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση τους από την εταιρεία μας, δεν επιστρέφονται λόγω κατασκευής τους σε διαστάσεις του πελάτη.

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία συνοδεύει τα προϊόντα που διαθέτει μέσω της Ιστοσελίδας της με τις σχετικές εγγυήσεις κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υφίστανται. Η Εταιρεία δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από εγγύηση, η αποστολή του προϊόντος προς επισκευή στην έδρα της Εταιρείας μας και/ή στην αντίστοιχη Αντιπροσωπεία, καθώς και εν συνεχεία η παραλαβή του εν λόγω προϊόντος, θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση του πελάτη.